Kira Sözleşmesi

7 Aralık 2021 15:45

Kira sözleşmesi ve kira sözleşmesinin nasıl hazırlanacağı uygulamada sıkça merak edilir. Kira sözleşmesi ile kurulan kira ilişkisi oldukça mühim hukuki sonuçları da beraberinde getirir. Kira sözleşmesi ile meydana gelen uyuşmazlıklar kişilerin hak ve menfaat kaybı yaşamalarına neden olabilir. Dolayısıyla sözleşmenin hazırlanması ve hukuki zemininin mevcut olay ile ilişkilendirilip kağıda dökülmesi sürecinde uzman bi avukattan yardım almak isabetlidir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur?

Kira sözleşmesinin nasıl doldurulacağı, somut olay değerlendirildikten sonra belirlenir. Zira her bir somut olay kendine has özellikleri ihtiva eder. Sözleşmenin hazırlanmasında yasa koyucu herhangi bir şekil şart aramamıştır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ilgili hükümleri göz önüne alınarak hazırlanan kira sözleşmesi yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilir. Fakat sözleşmeyi yazılı hazırlamak her zaman yarar sağlar. Zira yazılı sözleşmeler ispat açısından sözlü sözleşmelere kıyasla çok daha avantajlıdır. Kira kontratı doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde ifade edilebilir:
 • Sözleşme taraflarından kiraya verenin, sözleşmeye konu eşyanın sahibi yani maliki olduğundan emin olunmalıdır. Hatta gerekirse tapu kaydı ile teyit etmek faydalıdır. Kişi, herhangi bir sebep öne sürmeksizin tapu kaydını inceleme hakkına sahiptir. Zira tapu kayıtları alenidir.
 • Kira kontratında kiralanana dair bilgiler teferruatıyla birlikte bulunmalıdır. Sınırları, eklentileri, bütünleyici parçaları, yardımcı unsurları gibi hususlar etraflıca yer almalıdır.
 •  Kiracıya ve kiraya verene ilişkin ad, soyadı, adres ve T.C. Kimlik numarası gibi bilgiler doğru ve eksiksiz yazılmalıdır.
 •  Sözleşme doldurulurken yer alması gereken bir diğer husus kira bedeli, ödeme tarihi, para cinsi, artış oranı, ödenmemesi durumunda meydana gelecek sonuçlar gibi hususlar yasanın öngördüğü çerçevede yer almalıdır. Bu noktada altı çizilmesi gereken konu, yasada bulunan mutlak hükümlere aykırı bir anlaşma yapılmaması gereğidir. Söz gelimi kiracının aleyhine olmak üzere kira bedelinin ödenmemesi halinde yasada ifade edilen hükümden daha ağır bir yükümlülük düzenlenemez. Bu itibarla hazırlanan kira sözleşmesi oldukça hassas biçimde doldurulmalıdır.
 • Sözleşmenin konusuna ait demirbaşlar da açık ve net biçimde yazılmalıdır.
 •  Sözleşmeye kefil eklenebilir. Bu durumda kefile dair temel kimlik bilgilerine yer verilmelidir.
 •  Kira kontratında güvence bedeli, yani depozito miktarı ve hangi şartlarda iade edileceği de yazılmalıdır. Bu noktada da kiracıya yasa gereği tanınmış hakların aleyhine bir düzenleme yapılması mümkün değildir. Söz gelimi, kiralananın, sözleşmede anlaşılan tarihten daha önce tahliye edilmesi halinde alınan depozito kiracıya ödenmeyecektir şeklinde bir düzenleme yapılması mümkün değildir.
 • Sözleşme içerisinde kiraya verenin yükümlülükleri, kiracının yükümlülükleri, her ikisine haklar ve borçlar net biçimde yer almalıdır.
 • Arazi ve Tarla Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

  Arazi kira sözleşmeis farklı sebeplere bağlı düzenlenebilir. Söz gelimi üzerinde geçici bir yapı kurulmak isteniyor veya ürün kirası biçiminde üzerinde yer alan mallardan faydalanılmak isteniyor olabilir. Bu ve benzeri haller Türk Borçlar Kanunu gereği farklı bir hukuki rejime tabi kılınmıştır. Hazırlanışı, uygulanması ve neticeleri itibariyle farklı yasal düzenleyeme sahiptir. Üst paragrafta ifade edilen temel ilkeler, bu sözleşme türü için de geçerlidir ancak ürün kirası gibi sözleşmeler için sözleşme muhteviyatının daha ayrıntılı olmalıdır.

  Ev Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

  Ev kira sözleşmesine genellikle müstakil bir ev ya da apartman dairesi üzerinde kurulacak kira ilişkisinde rastlanır. Her iki durumda da benzer hükümler uygulanır. Makale girişinde ifade edilen kira sözleşmesi nasıl hazırlanır hususunda verilen yanıtlar, ev kira sözleşmeleri için de geçerliliğini korur.

  Bedelsiz Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

  Kira sözleşmelerinin kural gereği bedelsiz yapılması mümkün değildir. Uygulamada bedelsiz olarak kira kontratı yapılıyor olsa dahi bu durum Türk Borçlar Kanunu gereğince kira sözleşmesi kapsamında değildir. Bu tür durumlarda kiralanan taşınmaza ait intifa hakkı, karşı tarafa bırakılır. Bu husus bedelsiz kiralama olarak da bilinir. Bir kısmı vergiden muaf olan bedelsiz kiralamalarda istisnalar hariç kaydı ile kiralanan taşınmazın emsal bedeli ile vergilendirmesi gerçekleştirilir.

  İş Yeri Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

  Uygulamada ciddi sonuçları ile karşımıza çıkan iş yeri kira kontratı oldukça hassas ve kapsamlı bir şekilde hazırlanmalıdır. Zira iş yeri kiraları için yüksek kira bedelleri ve tarafların fazlaca yükümlülükleri bulunur. Bu itibarla muntazam bir biçimde hazırlanmayan kira sözleşmeleri beraberinde birtakım hak ve menfaat kayıplarını da getirebilir. İş yeri kira sözleşmeleri hususunda uygulamada sıkça görülen uyuşmazlıklardan birisi de hava parası yani devir bedeli noktasında tezahür eder. Zira dükkan sahipleri, ekonomik dalgalanmalarda daha çok kira bedeli almak için mevcut kiracısını çıkarıp bir yeni kiracı almak ister. Bu durumda ve kiracı değişimi sırasınca birçok uyuşmazlık meydana gelir. İş yeri sahiplerinin farklı sebepler öne sürerek kiracısını çıkarmak ve bir yeni kiracı alarak devir bedeli almak istediği durumlar olabilir. İşte tüm bu ve benzer haller düşünülerek hazırlanan bir kira kontratı, kira ilişkisinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve ileride yaşanabilecek problemlerin yaşanmaması adına kıymetlidir.

  Kira Sözleşmesi Örneği

  Kira sözleşmesine pek çok nedenden ötürü gereksinim duyulur. Hemen hemen herkes yaşamının bir döneminde kira sözleşmesine taraf olur. Bu gibi durumlarda ise ilk olarak akla kira kontratı örneğine sahip olmak gelir. Bunun için pek çok internet sitesi, arzuhalciler, kırtasiye ve ofis bulunur. Ancak bu mecralardan elde edilecek taslak metinlerin doldurulması suretiyle hazırlanan sözleşmenin, somut olayın tüm özelliklerini ve detaylarını ihtiva etmeyeceği için mağduriyet yaşatması kuvvetle muhtemeldir. Hukuki işlemlerin, belgelerin ve sözleşmelerin tamamında olduğu gibi bu sözleşme de taraflara özgülenmiş sözleşmelerdendir. Her bir somut olayın ve tarafların özellikleri farklı olacağı için sözleşme hazırlanırken, sözleşmede yer verilmesi gereken madde ve hükümler de farklı olacaktır. Bu nedenle örnek bir taslak üzerinden kopya edilerek sözleşme düzenlemek, mevcut olay için kafi gelmeyecek ve henüz kısa vadede birçok çekişmeye mahal verecektir.

  Kira Sözleşmesinde Hukuki Desteğin Önemi

  Kira sözleşmesi ve sözleşme sonrası sürece ilişkin hususların yer aldığı makale ile akıllarda yer edinen tüm sorular yanıtlanabilir. Ancak burada önemle vurgulanması gereken husus, izah edilen bilgiler ve internet üzerinde paylaşılan hazır sözleşme metinler kullanılarak somut olaya uyarlamak suretiyle bir kira kontratı hazırlamak son derece ağır sonuçlara neden olabilir. Zira her bir somut olay kendi özellikleri ve dinamikleri değerlendirildikten sonra sözleşmeye yansıtılmalıdır. Aksi takdirde hak ve menfaat kaybı yaşanması olasıdır.

  Kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu ve sair hükümler çerçevesinde ifade edilmiştir. Makalede izah edilen kira sözleşmesi ve devamı süreci, görüleceği üzere oldukça önemlidir. Pek çok kişinin yeterli önemi ve hassasiyeti göstermemesi, örnek sözleşme metinlerine bakarak sözleşme düzenlemesi, yetkin ve deneyimli bir avukattan hukuki destek almaması telafisi güç hak kayıplarını beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla kira sözleşmesi düzenlenirken mevcut durumun tüm özellikleri detaylıca değerlendirilmeli ve özellikle uzun vadede meydana gelebilecek hukuki çekişmeler hesap edilmelidir. Tüm bu çalışmaların ardından somut olay en kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hukuki zemine oturtularak sözleşme metnine yansıtılmalıdır. Bunun içinse kural gereği zorunlu olmamakla birlikte bir avukattan yardım almak gerekir.